Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Vacatures

Lid Raad van Toezicht: Juridisch/Bedrijfskundig

De Stichting Mens en Welzijn Voorst is op zoek naar een kandidaat voor de functie lid Raad van Toezicht met een juridische en/of bedrijfskundige achtergrond.

De Organisatie

Mens en Welzijn Voorst is een lokale brede zorg- en welzijnsorganisatie voor de gemeente Voorst. Ze acteert met twintig professionals op de beleidsterreinen wonen, (gezondheids-)zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, sport/bewegen, werk en inkomen. Er zijn ongeveer honderdvijftig vrijwilligers aan de organisatie verbonden. Samenwerking zit in haar genen. Haar dienstverlening komt tot stand in nauwe samenwerking met tal van lokale en regionale organisaties in verschillende branches: overheid, vrijwilligers, profit en non-profit. De dienstverlening van Mens en Welzijn Voorst is gericht op preventie, een speerpunt in het beleid van de gemeente Voorst. Naast verschillende vormen van collectieve arrangementen ondersteunt en adviseert ze mensen en organisaties vanuit verschillende functies op individuele basis. Altijd met als doel dat zij de verbinding met de samenleving (weer) kunnen maken of versterken. Kernwaarden van de stichting zijn: vernieuwend, verbindend, lokaal verankerd en ondernemend.

Stichting Mens en Welzijn Voorst is volop in ontwikkeling. Op dit moment wordt de strategische koers voor de komende vier jaar uitgezet. De maatschappelijke ontwikkelingen leggen een stevige druk op de positionering van de Stichting Mens en Welzijn Voorst.

Profiel

De Raad van Toezicht functioneert als een team waarbinnen zij werkt met drie commissies: de auditcommissie, de kwaliteitscommissie en de remuneratiecommissie. De afzonderlijke leden vullen elkaar zodanig aan dat zij gezamenlijk de taak van Raad van Toezicht goed kunnen uitoefenen. De algemene profielkenmerken die gelden voor leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Onderschrijven van de doelstelling en visie van de stichting en de Governancecode Sociaal Werk, opgesteld door Sociaal Werk Nederland
 • Affiniteit met de doelstelling en zorg- / welzijnsfunctie van de stichting
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het vermogen en de attitude om de Bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Bestuurder te toetsen
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als een stichting stellen
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden
 • De bereidheid om scholing te volgen op die gebieden waar dit nodig is
 • Voldoende beschikbaarheid

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen in de branche zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en de zorg/welzijnsfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn (bij voorkeur buiten hun eigen woon- en / of werkomgeving).

Conform de Governancecode en reglementen is voorts bepaald dat geen lid van de Raad van Toezicht kunnen worden:

 • personen die in dienst zijn van de stichting;
 • personen die (zakelijke) belangen hebben bij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
 • personen die als vrijwilliger, niet zijnde lid Raad van Toezicht, werken voor de stichting.

Specifieke eisen: toezichthouder met het profiel juridisch/bedrijfskundig

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de ontwikkelingsfase van de organisatie zoeken wij een toezichthouder met bestuurlijke ervaring en expertise op het gebied van juridische vraagstukken. Deze toezichthouder neemt plaats in de remuneratiecommissie. Dit betekent dat de toezichthouder:

 • zicht heeft op het samenspel tussen Raad van Toezicht en Bestuur en bestuurlijke processen in gemeenteland;
 • een strategisch blik heeft;
 • innovatief en veranderingsgezind is;
 • bij voorkeur nog actief werkzaam is in het beroepsleven.

Verder is het een pré wanneer de nieuwe toezichthouder ervaring heeft op het gebied staf en support en samenwerking in deze tussen organisaties (shared services) en/of ervaring heeft op het gebied van communicatie en marketing.

Voor nieuwe toezichthouders geldt in het algemeen dat zij in staat zijn toezicht te houden op een complexe organisatie in een moeilijke fase. Dat zij zich bewust zijn – en er niet voor weglopen- van de daarmede verbonden risico’s.

Bij voorkeur is de Raad van Toezicht evenwichtig samengesteld uit mannen en vrouwen.

Een uitgebreide profielschets, het reglement Raad van Toezicht kan door kandidaten worden opgevraagd bij Mevr. Zeisseink, e-mail l.zeisseink@mensenwelzijn.nl De van toepassing zijnde governancecode kan worden gedownload via https://www.sbiformaat.nl/overzicht-governance-codes-en-gedragscodes/ Voor nadere informatie kunt u terecht bij de huidige voorzitter mevr. drs. M.E. Heldeweg telefoon 06-51428730 of bij de bestuurder dhr. drs. R. Terwijn telefoon 06-15176318.

Het strategisch beleidsplan is te vinden op onze website www.mensenwelzijn.nl.

Sollicitaties kunt u richten aan: Stichting Mens en Welzijn Voorst, t.a.v. de Raad van Toezicht, Maarten Tromplaan 2, 7391 KH Twello of per mail l.zeisseink@mensenwelzijn.nl