Toezicht en Bestuur

  1. Home
  2. /
  3. Over ons
  4. /
  5. Toezicht en Bestuur
 Wat doen wij? 

De Raad van Toezicht kijkt of binnen de Stichting Mens en Welzijn Voorst ‘het goede’ wordt gedaan. Het doel van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie voor de inwoners van de Gemeente Voorst staat daarbij centraal.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid in lijn is met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen. Hierbij let ze erop dat er zorgvuldige en evenwichtige afwegingen worden gemaakt en dat hierbij de belangen van alle mensen en organisaties die bij de stichting zijn betrokken worden meegenomen.

De Raad van Toezicht heeft in dat kader de volgende taken en verantwoordelijkheden:
  • Zorg dragen voor een bestuurder die goed functioneert (benoeming, beoordeling en ontslag)
  • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de stichting en de algemene gang van zaken in de organisatie
  • Het goedkeuren van statutair vastgelegde (strategische) beslissingen
  • Het adviseren van, en het zijn van, klankbord voor de bestuurder.
 Hoe doen wij dat? 

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar samen met de bestuurder en vaker als dat nodig is. De Raad van Toezicht heeft commissies waarin bepaalde onderdelen aandacht krijgen. Er is een ‘auditcommissie’ (financiën), een ‘remuneratiecommissie’ (benoeming, beoordeling, beloning en ontslag) en een commissie ‘kwaliteit en veiligheid’ (inhoudelijk beleid, kwaliteit dienstverlening en naleving van wet en regelgeving). De bevindingen uit de commissies worden besproken tijdens een gezamenlijke vergadering. Incidenteel nemen leden van de Raad van Toezicht deel aan activiteiten van de Stichting of besprekingen die de bestuurder heeft met andere belanghebbende organisaties. 

Waar houden wij ons aan?

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Sociaal Werk. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. 

De leden van de Raad van Toezicht van Mens en Welzijn Voorst stellen zich voor

Annemiek Bakkenist 
(lid, audit commissie)  

Sinds 2002 woon ik met mijn gezin met veel plezier in Twello. Na mijn studie ben ik gaan werken in de financiële sector als businesscontroller. Sinds 7 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de zorg. Op dit moment ben ik manager planning & control bij Siza, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijk en/of een lichamelijke beperking.  

Waarom toezichthouder bij Mens en Welzijn Voorst?

Naast mijn werk vind ik het waardevol om betrokken te zijn bij de maatschappelijke vraagstukken die spelen binnen de gemeente waar ik woon en leef. Ik ben vier jaar actief geweest voor het Adviesraad Sociaal Domein gemeente Voorst. Tijdens deze periode heb ik Stichting Mens en Welzijn Voorst leren kennen als een brede welzijnsorganisatie die voor meerdere doelgroepen actief is. Graag wil ik mij inzetten om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig Mens en Welzijn Voorst.