Toezicht en Bestuur

  1. Home
  2. /
  3. Over ons
  4. /
  5. Toezicht en Bestuur
Wat doen wij?

De Raad van Toezicht kijkt of binnen de Stichting Mens en Welzijn Voorst ‘het goede’ wordt gedaan. Het doel van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie voor de inwoners van de Gemeente Voorst staat daarbij centraal.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid in lijn is met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen. Hierbij let ze erop dat er zorgvuldige en evenwichtige afwegingen worden gemaakt en dat hierbij de belangen van alle mensen en organisaties die bij de stichting zijn betrokken worden meegenomen.

De Raad van Toezicht heeft in dat kader de volgende taken en verantwoordelijkheden:
  • Zorg dragen voor een bestuurder die goed functioneert (benoeming, beoordeling en ontslag)
  • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de stichting en de algemene gang van zaken in de organisatie
  • Het goedkeuren van statutair vastgelegde (strategische) beslissingen
  • Het adviseren van, en het zijn van, klankbord voor de bestuurder.
Hoe doen wij dat?

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar samen met de bestuurder en vaker als dat nodig is. De Raad van Toezicht heeft commissies waarin bepaalde onderdelen aandacht krijgen. Er is een ‘auditcommissie’ (financiën), een ‘remuneratiecommissie’ (benoeming, beoordeling, beloning en ontslag) en een commissie ‘kwaliteit en veiligheid’ (inhoudelijk beleid, kwaliteit dienstverlening en naleving van wet en regelgeving). De bevindingen uit de commissies worden besproken tijdens een gezamenlijke vergadering. Incidenteel nemen leden van de Raad van Toezicht deel aan activiteiten van de Stichting of besprekingen die de bestuurder heeft met andere belanghebbende organisaties. 

Waar houden wij ons aan?

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Sociaal Werk. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. 

De leden van de Raad van Toezicht van Mens en Welzijn Voorst stellen zich voor