Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Buurtsportcoach

De buurtsportcoach in dienst van Mens en Welzijn Voorst vervult de functie van een sociaal makelaar die sport en bewegen inzet bij het creëren van leefbare wijken en buurten.

Vitaliteit, veiligheid en gezondheid!

Mensen die in een goede conditie verkeren en zich fit en vitaal voelen zijn beter in staat deel te nemen aan en te participeren in de maatschappij.
Vitaliteit draagt ook op een positieve manier bij aan zelfvertrouwen en een gevoel van veiligheid.
Tevens zijn vitale ouderen in staat om (hetzij met enige vorm van ondersteuning) langer zelfstandig te blijven wonen. Sport en bewegen zijn een belangrijk middel om dit bereiken. Daarbij gaat het om sport, bewegen, spel en recreatie in de breedste zin van het woord.
De buurtsportcoach streeft naar een laagdrempelig aanbod in de wijk, buurt of dorp.

Voorbeelden van projecten en activiteiten:

  • Integrale projecten in het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen: laagdrempelig, sociaal
   en buurtgericht;
  • Preventieprogramma’s zoals bijvoorbeeld Zeker Bewegen;
  • ‘De gezonde/vitale wijk’;
  • De Twellose Sportcarrousel;
  • Dementie en Bewegen;
  • Realiseren van (nieuw)sportaanbod bij sportverenigingen.

De buurtsportcoach werkt samen met, ondersteunt en verbindt partners als:

  • Sportverenigingen;
  • Buurtverenigingen;
  • Belangenverenigingen;
  • Dorpscontactpersonen;
  • Andere buurtsportcoaches;
  • Zorginstellingen;
  • Gezondheidscentra;
  • Huisartsen;
  • Fysiotherapeuten;
  • Wijkverpleegkundigen;
  • GGD;
  • Bedrijven;
  • Burgers (burgerinitiatieven).

De buurtsportcoach werkt vraaggericht en probeert proactief zoveel mogelijk in te spelen op de specifieke wensen en behoeften van burgers.

Nieuwe samenwerkingsinitiatieven en ideeën voor activiteiten zijn altijd van harte welkom!

Guus Kroes
g.kroes@mensenwelzijn.nl
(0571) 27 79 41