Maarten Tromplaan 2, 7391KH, Twello
0571 - 27 90 90

Toezicht en Bestuur

De Raad van Toezicht van de Stichting Mens en Welzijn Voorst hanteert de Zorgbrede Governancecode. Het wettelijk bestuur wordt ingevuld door de directie ook Raad van Bestuur genoemd. De Raad van Bestuur bestuurt de onderneming en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De directie heeft alle bevoegdheden die niet door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. De directie is eindverantwoordelijk en bestuurlijk aansprakelijk.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken en staat de directie met raad ter zijde. Het toezicht omvat zowel het goedkeuren van besluiten en het vaststellen van plannen van de directeur/bestuurder. Een en ander is nader vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht Mens en Welzijn Voorst en in het Reglement Raad van Bestuur Mens en Welzijn Voorst, beiden voor het laatst herzien op 3 augustus 2015.

De Raad van Toezicht kent de volgende samenstelling:

  1. Mevrouw E. Loot – Heldeweg, voorzitter
  2. De heer M. C. Loo – Penningmeester
  3. De heer P.A.A.M. van der Wee, lid
  4. Mevrouw M.J. Huisman, lid
  5. Mevrouw G. Meima, lid

De Stichting Mens en Welzijn Voorst kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Als directeur/bestuurder is
drs. R. Terwijn sedert 1 januari 2018 in dienst.